Referensuppdrag

REFERENSUPPDRAG

Strategisk Informationshantering/försörjning
Inom Trading på en av affärsbankerna har B3 Visab tagit ansvaret för att bygga upp en ”Information Management Function”. Uppdraget består i att leverera nytta i rollen IMF och parallellt med det ta fram arbetssätt och organisation. Syftet med IMF är bland annat att säkerställa att inköpta system och bakomliggande bankinfrastruktur utvecklas på ett hållbart sätt utifrån ett informationsförsörjningsperspektiv.

 

Etablera effektiv och flexibel affärsarkitektur inom Trade Finance
Uppdragets mål har varit att skapa en första version av affärsarkitektur för ett Trade Financebolag. Arbetet genomfördes med en arbetsgrupp från kunden samt förankrades med en referensgrupp bestående av chefer och experter täckande hela verksamheten. Verksamhetsarkitekturen består av en övergripande funktionskarta och övergripande processer. Funktionerna är mappade till vem som ansvarar för dem i organisationen samt till vilka logiska applikationer som stödjer dem.

 

Verksamhetsarkitekturen har använts som grund för affärsplanering och i analys av nya satsningar. Verksamhetsarkitekturen har också fungerat som övergripande struktur för mer detaljerade beskrivning i form av detaljerade processer, informationsmodeller och systemfunktioner.

 

Förändringsledning inom Liv och Pension
Uppdraget omfattade att som förändringsledare och verksamhetsarkitekt ta ansvar för en upphandling inom Liv av Pension. Ansvaret omfattade att hålla ihop alla delar i projektet från offertarbetet till implementation av den nya planen i hela organisationen.
Uppdraget bedrevs primärt på verksamhetssidan men omfattade även ansvar för utveckling och införande av IT-lösningar.

 

Strategisk hantering av legala krav
Uppdragets mål var att tillsammans med kundens affärsrepresentanter, jurister och Compliance analysera påverkan av aktuella och kommande legala krav, föreslå lösningar och arkitektur samt identifiera och hantera synergier mellan de olika legala kraven.

 

B3 Visab ansvarade för att beskriva den framtida affärsarkitekturen i form av principer, funktioner, affärsprocesser, information, organisationspåverkan och övergripande IT-stöd för respektive legalt krav. Beskrivningen är underlag för beslut och för vidare arbete med detaljerad lösning. Syftet var att trots begränsningar i tid och budget säkerställa att i möjligaste mån implementera en väl fungerande och kostnadseffektiv lösning för verksamheten.

 

Utveckling och etablering av Internetkontor inom Liv och Pension
I samband med att vår kunds affär utvecklades till att även omfatta privatkunder uppstod behovet av etablera ett Internetkontor för denna nya kundgrupp. Uppdraget inleddes med en förstudie som låg till grund för projektbeslut. Därefter omfattade ansvaret att som projektledare utveckla ett helt nytt Internetkontor för privatkunder.

 

Nytt Private Banking-erbjudande
Uppdraget bestod i att ta fram en ny affärs- och verksamhetsarkitektur för Private Banking vilket innefattar att definiera tjänster samt att utveckla nödvändiga verksamhetsfunktioner, processer, informationsbehov och IT-stöd. Bland annat säljstöd och CRM för rådgivare, portfölj för Private Banking-kunder samt orderhantering. Programmet syftade till att tillhandahålla en flexibel och framtidssäker verksamhet för affären.

 

Effektivisering av flöden och systemstöd för värdepappershandel
Målet med uppdraget har bestått av att harmonisera och effektivisera affärsflöden för avveckling av värdepapper. Risk och kostnader har minskat i och med automatisering av manuella processer och införande av nya, moderna systemstöd. Standardisering av gränssnitt både internt och externt har minskat förvaltningskostnader samtidigt som harmonisering av affärsflöden minskar kostnaden för framtida förändringar.

 

Information Management inom Försäkring
B3 Visab har fått förtroendet att bygga upp och ansvara för en central funktion avseende Information Management inom Liv och Pension. Uppdraget består i att aktivt förvalta och vidareutveckla kundens Repository-stöd samt att kontinuerligt utveckla arbetssätt och stöd till organisationen. Syftet med funktionen är att säkerställa spårbarhet på information från verksamhetskrav till IT-lösning.

Kontakta oss
B3 Visab Consulting AB
Kungsbron 2
Box 8
101 20 STOCKHOLM
Meny