Försäkring

Försäkring

Försäkringsbranschen är under strukturell omvandling och har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar inom många områden. För att vara konkurrenskraftiga behöver bolagen kunna erbjuda produkter med hög flexibilitet till låg marginal. Det förutsätter god kontroll på affärsmodellen, effektiva processer i verksamheten, ökad standardisering och effektiv informationsförsörjning. En väl genomarbetad operativ plattform som stöttar verksamhetens funktioner, processer och informationsflöden är nödvändig.

 

Värdekedjorna förändras i takt med att marknaden utvecklas. Varje bolag måste hitta sitt unika erbjudande och förstå i vilka delar man behöver vara flexibel. Andra delar kan vara mer lönsamt att köpa in eller outsourca. Det kommer bli allt viktigare att använda branschstandard och att hitta samarbetspartners som kan tillföra effektiva lösningar inom specifika delar i kedjan.

 

Lagkrav och regleringar som t ex utökad flytträtt eller provisionsfrågan får stor påverkan men även hur kundmötet ser ut i framtiden. Kundernas behov har ändrats under de senaste årtiondena. Från förmånsbestämt till premiebestämt, från sparande i traditionella försäkringar till större andel fond etc. När allt större ansvar läggs på individen ökar behovet av jämförbarhet och transparens mellan produkter och bolag. Behovet av rådgivning kvarstår men lösning och finansiering kan komma att se annorlunda ut.

 

Idag råder stor prispress i branschen och marginalerna blir mindre. Till viss del drivs prispressen av olika upphandlingar inom området. Det blir viktigt att kunna mäta produkters och marknadssegments lönsamhet för att kunna erbjuda rätt lösningar till vald kundgrupp. I vissa fall krävs ett lågt pris för att konkurrera medan det i andra situationer är befogat att redovisa ett tydligt mervärde som motiverar ett något högre pris.

Tjänster och referensuppdrag
Meny